Array
(
  [word] => 52834
  [img_path] => /home/wuersrch/public_html/captcha/
  [img_url] => https://www.wuerth.bg/captcha/
  [img_width] => 125
  [img_height] => 56
  [border] => 0
  [expiration] => 7200
  [colors] => Array
    (
      [background] => Array
        (
          [0] => 235
          [1] => 235
          [2] => 235
        )

      [border] => Array
        (
          [0] => 96
          [1] => 93
          [2] => 92
        )

      [text] => Array
        (
          [0] => 0
          [1] => 0
          [2] => 0
        )

      [grid] => Array
        (
          [0] => 169
          [1] => 173
          [2] => 151
        )

    )

)
ОБЩИ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ НА "ВЮРТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ НА "ВЮРТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.1.(1)Настоящите Общи условия съдържат информация, въз основа на която „Вюрт-България“ ЕООД (по-надолу за краткост наричано „Дружество“) предоставя информация на посетителите (потребителите) си, посредством уебсайта (сайта)http://www.wuerth.bg

(2)Тези Общи условия обвързват всички посетители (потребители), които посещават или ползват сайта на Дружеството. С натискане на бутона “СЪГЛАСЕН/А СЪМ“, посетителят се съгласява, че се е запознал, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

(3)С посещението на сайтаhttp://www.wuerth.bgпосетителят потвърждава, че:

 • е навършил пълнолетие, съгласно законодателството на Република България;
 • е напълно правоспособен и дееспособен гражданин;
 • е запознат и съгласен с описаните по-долу изисквания и условия;
 • дава изричното си съгласие доброволно предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите, визирани в сайта на Дружеството или изрично определени със закон или друг нормативен акт. Условията важат и са задължителни за всички лица, които възнамеряват да посещават или ползват сайта.

Чл.2.„Вюрт-България“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Чл.3.Идентифицирането на всеки посетител в сайта, се прави с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия, за съхранение на IP адреса му (в случай, че е необходимо), както и за събиране на всяка друга информация, необходима за ползване на сайта.

Чл.4.Основният език, на който ще разменят кореспонденцията си Дружеството и посетителят (по-надолу за краткост наричани „СТРАНИ“) е български. В случай, че е необходимо и приложимо кореспонденцията може да се води и на други езици, различни от български.

Чл.5.Дружеството е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с № BG831363720.

Чл.6.(1)В сайта на Дружеството e възможно да има връзки и към други интернет страници на наши партньори, държавни и/или общински институции и организации и др., в които е възможно да има различни от настоящите Общи условия.

(2)Сайтът на Дружеството съдържа елементи, които са защитени съгласно Закона за авторското право и сродните му права и други международни закони за авторските права, поради което копирането, снемането или ползването на сайта, информация, изображения или отделни части от него, включително запазването му върху носител е изрично забранено.

(3)В случай, че трето лице ползва съдържанието на сайта или негов продукт, задължително трябва да сложи линк, към сайта на Дружеството и да упомене, че продуктът е използван/ взет от сайта на Дружеството. В случай, че се установи нарушение на настоящата алинея, „Вюрт-България“ ЕООД си запазва правото да потърси отговорност от всяко лице, извършило нарушение, по съдебен ред.

II. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.7.Дружеството си запазва правото да променя по всяко време Общите условия за ползване на сайта, дизайна и съдържанието му, без предварително уведомление, като при промяна, се задължава да уведоми по подходящ начин своите посетители (потребители).

Чл.8.(1)Страните се съгласяват, че всяко допълване и/или изменение на настоящите Общи условия ще има действие спрямо посетителя (потребителя) след изричното му уведомяване от Дружеството чрез изпращане на индивидуален и-мейл до всеки посетител (потребител), в случай, че последният е оставил и-мейл за контакт или с качено съобщение на видно място на сайта.

(2)Посетителят (потребителят) се счита за надлежно уведомен, освен ако не заяви изрично с изпратен и-мейл до Дружеството, че ги отхвърля. В случай, че посетителят (потребителят) не приеме допълването и/или изменението на Общите условия, същият няма право да използва сайта на Дружеството и услугите, посочени в него.

(3)Посетителят (потребителят) се съгласява, че всички изявления на сайта на Дружеството, във връзка с изменението на тези Общи условия или друга информация, която касае посетителя, ще бъдат изпращани на електронната поща, посочена от посетителя при въвеждане на данните му за контакт.

(4)Страните се съгласяват, че електронните писма, изпратени по реда на ал.3 не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие.

(5)Посетителят (потребителят) се съгласява, че при промяна на предоставения от него електронен адрес за контакт, ще уведоми Дружеството в 7-дневен срок от настъпване на промяната, в случай, че електронния адрес е необходим за кореспонденция между страните.

(6)В случай, че посетителят не уведоми Дружеството за настъпила промяна на електронния адрес, в срока по ал. 5, всички съобщения, изпратени от Дружеството, ще се считат за валидно изпратени, а посетителят уведомен за настъпилата промяна.

Чл.9.Дружеството публикува Общите условия на адресhttp://www.wuerth.bgзаедно с всички изменения и допълнения към тях.

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ВЮРТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Чл.10.(1) Данни от Търговски регистър:

Наименование на дружеството:"Вюрт-България" ЕООД

Вписано в Търговския регистър с ЕИК: 831363720

Седалище и адрес на управление:област София (столица), община Столична

с. Герман, п.к. 1186, ул. „Манастирска Воденица“ № 53

Представлява се от УправителяЛора Станимирова Гаврилова

Дружеството упражнява търговската си дейност в търговски обект, находящ се в с. Герман, п.к. 1186, ул. „Манастирска Воденица“ № 53.

Дружеството се представлява от Управителя, а орган на управлението му е Общо събрание.

Данни за контакт:

телефон: 359889245314

e-mail: office@wuerth.bg

Чл.11. (1)Операторът на сайтаhttp://www.wuerth.bgсе базира в Република България и се управлява от територията на Република България.

(2)Общите условия за ползване на сайта са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство.

(3)Достъпността на сайта чрез интернет от други държави, различни от България, не променя юрисдикцията – за всички ползватели (потребители) са в сила настоящите Oбщи условия.

(4)Ако съдържанието или условията на сайта са в противоречие със законодателството на страната, в която пребивава посетителят (потребителят), последният следва да се откаже от ползването на предоставяните от http://www.wuerth.bgуслуги.

Чл.12.Надзорни органи и органи, свързани с възможността за подаване на жалби в България са:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 91 53 519

факс: (02) 91 53 525

Email:kzld@cpdp.bg

Интернет страница:www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, пл. "Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02 / 933 0565

факс: 02 / 988 42 18

Телефон на потребителя: 0700 111 22

Интернет страница:www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 18

тел: 02 935 61 13 - деловодство

факс: 02 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Интернет страница:www.cpc.bg

IV.ОТГОВОРНОСТ

Чл.13.„Вюрт-България“ EООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Дружеството за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Чл.14.(1)Дружеството не носи отговорност за:

 1. Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;
 2. Информацията, включена в други сайтове, които препращат чрез линкове към сайта на „Вюрт-България“ EООД, както и последиците от тяхното посещаване;
 3. Информацията, публикувана в сайта на Дружеството, както и сигурността и безопасността на публикуваните материали, за постоянната достъпност на сайта или за налични грешки;

(2)Операторът си запазва правото да ограничи или блокира по всяко време достъпа на всеки един посетител (потребител) до сайта или части от сайта.

Чл.15.(1)Дружеството, нито която и да е друга страна, участвала при създаването, изграждането или предлагането на сайта, не носи отговорност за никакви загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични повреди, произтичащи от използването на сайта и/или услугите (включително отговорността за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на сайта), освен ако такава щета не е в резултат от умишлени виновни действия от страна на Дружеството.

(2)Дружеството не носи отговорност за никакви повреди на компютърно оборудване или заразяването му с вируси, вследствие на достъп, използване или разглеждане на сайта или използването на съдържанието му.

V.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл.16.Сайтът на Дружеството съдържа информация за дейността за предоставяните от „Вюрт-България“ EООД услуги и стоки, възможността за сервизно и гаранционно обслужване на закупени от Дружеството стоки, както и възможност за кандидатстване по свободни работни позиции в Дружеството.

Чл.17.Посетителите на сайта имат възможност да се запознаят с големия набор от предлаганите от нас продукти и стоки, както и:

 • Да получат информация за наличност и количество относно предлаганите от Дружеството стоки;
 • Да получават информация за нови продукти, предлагани от Дружеството;
 • Да получават информация относно поддръжката и сервиза на предлаганите от нас продукти;
 • Да получат информация, касаеща възможността да закупят продукти на Дружеството чрез нашите търговски представители или нашата телефонна централа.
 • Да получат информация относно свободните работни позиции в Дружеството и как може да кандидатстват за тях.
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез сайта на Дружеството;

Чл.18.Дружеството гарантира правата на посетителите, предвидени в закона

Чл.19. (1)Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги са посочени в отделни категории и се отнасят за всеки отделен продукт.

(2)Продуктите, които се намират на сайта на http://www.wuerth.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на „Вюрт-България“ EООД.

(3)Цветовете на стоките, показани в сайта http://www.wuerth.bg зависят от настройките на монитора на всеки посетител.

(4)В случай, че информацията, посочена на сайта на Дружеството не е достатъчна, може да се обърнете към наш търговски представител или да пишете на посочените от нас форми за контакт телефон: 359889245314; e-mail:office@wuerth.bg

VI.УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл. 20. (1)Достъпът до сайта и ползването му са безплатни.

(2)За да използвате сайта на Дружеството не е необходима регистрация.

(3)Личните данни на посетителите са необходими само в случай, че даден посетител предостави доброволно личните си данни, с цел контакт или предоставяне на допълнителна информация за дейността на Дружеството или за конкретни продукти, предлагани от него.

(4)Регистрация е необходима само с цел контакт с дружеството, искане на (допълнителна) информация относно конкретен продукт или кандидатстване по обявена свободна работна позиция. Регистрацията е напълно доброволна и не е задължителна.

(5)В случай, че посетител реши да се регистрира, декларира, че го прави напълно доброволно и е информиран за целите и срока за обработка на личните му данни, както и че по всяко време може да поиска от Дружеството личните му данни да бъдат заличени, коригирани или обработвани ограничено, в случай, че са налице определени законови изисквания и предпоставки за това.

(6)C пoпълвaнe нa дaннитe cи и нaтиcĸaнe нa бyтoнитe "СЪГЛАСЕН/А СЪМ", посетителят дeĸлapиpa, чe сe е зaпoзнaл c настоящите Общи ycлoвия на сайта, cъглaceн e c тяxнoтo cъдъpжaниe и ce зaдължaвa бeзycлoвнo дa ги cпaзвa.

(7)При въвеждане на данни с цел контакт или предоставяне на информация от Дружеството, посетителят се задължава да предостави верни и актуални данни.

Чл.21.Операторът на сайта не носи отговорност за предоставените отстъпки или други преференциални предложения на нашите партньори.

Чл.22.Посетителите ползват услугите наhttp://www.wuerth.bgна своя собствена отговорност. Ако посетител, чрез своите действия умишлено нанесе технически повреди на сайта или системите наДружеството,„Вюрт-България“ EООД си запазва правото да упражни всички законови възможности да защити своите интереси, както и да търси пълна отговорност за причинените вреди и пропуснати ползи.

VII.АВТОРСКИ ПРАВА

Чл.23.(1)„Вюрт-България“ EООД е собственик на сайтаhttp://www.wuerth.bg.

Съгласно Закона за авторското право и сродните му права, собственикът на портала има правото да упражни правата си за собственост над този сайт.

Съдържанието или част от него, текстовете, документите, графиките и изображенията, структурата и дизайна на страниците не може да се възпроизвежда, копира, публикува, съхранява, преработва, създава вторични материали на базата на съдържанието на сайта, редактира или разпространява по всякакъв начин пред неограничен кръг от лица, както и да се използва за каквито и да е публични или търговски цели без писмено запитване и получено съгласие на/от собственика "Вюрт-България" ЕООД, на и-мейл:office@wuerth.bgили на адрес: област София (столица), община Столична, с. Герман, п.к. 1186, ул. „Манастирска Воденица“ № 53

(2)След разрешение, се поставя задължително линк към оригинала или началната страница на сайтаhttp://www.wuerth.bgи се цитира авторът на използвания материал. Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторските права на притежателя на сайтаhttp://www.wuerth.bgили други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено.

(3)Всяка непозволена употреба на сайта или неговото съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане, или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо съдържание е изрично забранена. Разпространяването на невярна, изопачаваща, заблуждаваща или подвеждаща информация относно съдържанието на сайта или части от него, както и във връзка с предлаганите на сайта стоки или услуги, техния произход, цена, начин на предлагане и всички други характеристики е забранено.

VIII.ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (КУКИТА)

Чл.24. (1)Интернет страницата на Дружеството използва "бисквитки". "Бисквитките" са малки файлове, съставени обикновено от букви и цифри, които се изтеглят на устройството на посетителя при получаване на достъп до сайта.

(2)Бисквитките се ползват, за да могат уебсайтовете да работят, или да подобряват своето изпълнение.

(3) "Бисквитките" се създават, когато браузърът на даден посетител (потребител) зареди определен уебсайт. Уебсайтът изпраща информация към браузъра, която в последствие създава текстов файл. Всеки път, когато посетителят (потребителят) се връща в един сайт, браузърът възобновява и изпраща този файл към сървъра на усайта. "Бисквитките" имат няколко функции, включително събиране на информация и запомняне на потребителските предпочитания и като цяло - улесняване на посетителите (потребителите) при ползване на сайта.

(4)„Вюрт-България“ ЕООД използва "бисквитки" за изпълнението на някои функции, а именно: улесняване на навигацията в нашия сайт и ползването на неговите функции, с цел осигуряване на безпроблемно обслужване; подобряване на нашия сайт; осигуряване на персонализирани функции, докато сърфирате в нашия сайт; доставка на целево рекламиране; събиране на информация за това как ползвате нашия сайт, за да можем да осигурим по-добро обслужване чрез преценка на това кои области от нашия сайт представляват най-голям интерес за посетителите (потребителите), за да запомним посетителя (потребителя) при следващото му посещение.

Тези "бисквитки" са изброени по-долу:

 • Тип 1:Абсолютно необходими "бисквитки"- Тези "бисквитки" са необходими, за да могат посетителите (потребителите) да сърфират в нашия сайт и да ползват неговите функции, които включват, освен всичко останало, достъп до защитени зони, без да се налага многократно влизане и запомняне на действията на посетителя (потребителя) във всяка страница по време на една сесия.

ЗАБЕЛЕЖКА:Без тези "бисквитки" „Вюрт-България“ ЕООД не може да гарантира нито качественото изпълнение на нашия сайт, нито онлайн сигурността по време на сесии на нашите посетители (потребители).

 • Тип 2: "Бисквитки"за подобряване на производителността- Този тип "бисквитки" използват, главно тези на Google Analytics, за събиране на информация за това как посетителите (потребителите) ползват нашия сайт. „Вюрт-България“ ЕООД събира такава информация, като например частта от страницата, която е натисната, броя на посетените страници, дължина на всяка от сесиите и съобщения за грешка, ако има такива, с цел подобряване на нашия сайт и осигуряване на по-качествено обслужване на посетителите (потребителите).

ЗАБЕЛЕЖКА:Моля да се има предвид, че „Вюрт-България“ ЕООД е конфигурирало услугата на Google Analytics по такъв начин, че да избегне разпознаването на посетителя (потребителя), като маскираме IP адреса му.

 • Тип 3: "Бисквитки" за подобряване на функционалността -Този тип "бисквитки" позволява да се запомнят изборите, които посетителите (потребителите) правят на сайта на Дружеството, като например потребителско име, език и техните предпочитания. С помощта на тази информация, „Вюрт-България“ ЕООД може да осигури персонализирани функции на своите посетители (потребители), когато сърфират в сайта на Дружеството.

ЗАБЕЛЕЖКА:„Вюрт-България“ ЕООД използва бисквитки, за да удостоверява и определя кога посетителят (потребителят) е влязъл в системата, за да може да улесним достъпа до нашите услуги и да показваме подходящото съдържание и функции.

 • Тип 4: "Бисквитки" за таргетиране и реклама на трети страни– Когато посетителят (потребителят) посещава сайта на Дружеството, някои от тези "бисквитки" могат да бъдат поставени на компютъра на посетителя (потребителя) и да се използват от трети страни с позволение на посетителя (потребителя), за рекламни цел. Това става, когато сайтът, който се посещава, включва съдържание, показано от сайт на трета страна, или натиснете на бутона за споделяне на сайта на Дружеството и компютърът на посетителя (потребителя) получи "бисквитки" от третата страна.

Тези трети страни включват провайдъри на социални медии, като Facebook или YouTube, които предоставят услуги, както на нашите посетители (потребители), така и на „Вюрт-България“ ЕООД. Тези "бисквитки" позволяват на трети страни да събират и запазват информация, като например потребителски предпочитания и посетени страници за рекламни цели или подобрение на услуги.

ЗАБЕЛЕЖКА:Сайтът на Дружеството няма контрол върху тези бисквитки от трети страни и следователно не носим отговорност в това отношение. Моля, обърнете се към въпросните уебсайтове за техните политики относно "бисквитките".

 • Моля посетителят (потребителят) да има предвид, че нашият сайт използва и услугата на Google AdWords за целите на ремаркетинг, но както бе отбелязано и по-горе, Дружеството няма контрол върху тези „бисквитки“ и съответно не може да бъдем подвеждани под отговорност в това отношение. Ако искате да отхвърлите този тип „бисквитки“, моля деактивирайте ги на този линк: http://www.google.com/settings/ads

Чл.26.Предотвратяване на "бисквитки"-Възможно е да бъдат деактивирани един или повече видове „бисквитки“, използвани от сайта на Дружеството.

Моля да се има предвид, че всеки посетител (потребител) може да предотврати „бисквитките“, като промени настройките на браузъра, който използва.

Чл.27.Лични данни от “бисквитките”- Сами по себе си, “бисквитките” не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата на сайта от посетителя (потребителя). Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

Чл.28. (1) Сигурност и конфиденциалност -бисквитките НЕ са вируси. Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват самостоятелно. Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси.

(2)Бисквитките могат все пак да бъдат използвани за отрицателни цели. Тъй като съхраняват информация за предпочитанията, за историята на сърфирането на потребителя, както на определен сайт, така и на повечето други сайтове, бисквитките могат да бъдат използвани като форма на Spyware (шпионски софтуер).

ЗАБЕЛЕЖКА:Много анти-шпионски софтуери не са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитките да бъдат премахнати по време на процедурите за отстраняване / сканиране / анти-вирус / анти-шпионски софтуер.

IX.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 29. (1)Дружеството и посетителите (потребителите) на сайта се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на кореспонденция съгласно настоящите общи условия или всяка друга информация, която страните считат за конфиденциална.

(2)Посетителите (потребителите) и Дружеството се задължават, че след изтичане на срока и целта, за която се обработват или съхраняват личните им данни, да не правят публично достояние писмена кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уебсайтове и др.

(3)Съдържанието на този сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на „Вюрт-България” ЕООД, освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Чл.30.В случай на противоречие между тези Общи условия и специални договорки между посетители (потребители) и Дружеството, с предимство се прилагат клаузите на специалните договорки.

Чл.31.Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целите Общите условия.

Чл.32.За неуредените в тези Общи условия въпроси, се прилагат законите на Република България.

Чл.33.Дружеството не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата или невъзможността за употреба на сайта.

Чл.34.Дружеството си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи условия или срещу доказан неправомерен достъп до сайта на дружеството.

Чл.35.Ако някоя разпоредба от Общите условия се явява неравноправна в гореизложения смисъл, то тя остава неприложима в отношенията с посетителите (потребителите).

Чл.36.За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Чл.37.За всички възникнали въпроси по прилагането, изменението и допълнението на настоящите Общи условия, моля да се обърнете към „Вюрт-България“ ЕООД на посочените форми за контакт:

телефон: 359889245314

e-mail:office@wuerth.bg

X.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За целите на настоящите Общи условия, използваните в текста термини имат следното значение:

Под„САЙТ“се разбира уебсайт, т.е. това е кратката му форма, и представлява съвкупност от уеб страници, които се базират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа базирана на протокола IP.

„ПОСЕТИТЕЛ“е всеки регистриран или нерегистриран потребител, ползвател, производител, търговец и др. на сайта, които си взаимодействат с платформата на сайта.

ОПЕРАТОР НА САЙТ“е разбира търговското дружество собственик на домейна: http://www.wuerth.bg, което е„Вюрт-България“ ЕООД

„ПОТРЕБИТЕЛ“е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договора действа извън рамките на своята търговска и професионална дейност.

С уважение,
Екипът на „Вюрт-България“ ЕООД